Jeg tilbyder

✔️ Læseløft – få alle elever med

✔️ Indsats ved sproglig opmærksomhed – fx ifm sprogvurderingstest 

✔️ Støtte-/ressourcelærer for enkeltelever

✔️ Støtte-/ressourcelærer i klassen

✔️ Hjemmeundervisning ved sygdom, skolevægring o.lign

✔️ Specialundervisning

✔️ Ressourcecenter-opgaver

✔️ Udeskoleforløb

✔️ Udeskolekurser 

✔️ Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP

✔️ Observationer og skriftligt dokumentation

Om udeskole

Siden 2006 har jeg praktiseret udeskole, og har taget et diplommodul i udeskoledidaktik. Derudover er jeg certificeret DGI udeskoleunderviser. Udeskole er læring i kontekst. Det, vi laver ude, skal give mening i den sammenhæng det indgår i, og vi arbejder med det både før og efter udeskoledagen ud fra ”inde-ude-inde” princippet. Udeskoleskoledagen foregår udenfor skolens rammer. Eleverne får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden udenfor skolen. Udeskole inddrager skolefagene i en integreret ramme, hvor ude- og indeundervisning har nær sammenhæng. Eleverne lærer om ”virkeligheden i virkeligheden”: om naturen i naturen,om samfundet i samfundet, om nærmiljøet i nærmiljøet mm. Der er forskningsmæssig evidens for, at denne tilgang til læring påvirker evnen til at huske det lærte langt bedre, også efter længere tid. Langtidsholdbar læring – så giver det mening!

✔️ Jeg underviser i teori og praksis om udeskole, forslag til implementering og idéer til forløb.

✔️ Jeg indgår gerne i praksisforløb på skoler, hvor I ønsker at indføre/videreudvikle udeskoletanken.

Om ICDP og relationskompetence

Stærke relationskompetencer smitter af i undervisning og samvær, og kan mindske uro, misforståelser og konflikter betydeligt. Relationskompetence kan trænes og udvikles gennem ICDP’s 8 samspilstemaer – og giver hurtigt mærkbare resultater. ICDP står for International Child Developement Program, og er udviklet af den norske psykologiprofessor Karsten Hundeide. Børn og unges udvikling og læring er meget afhængig af de voksne, der omgiver dem – såvel forældre som lærere og pædagoger. ICDP er et forsknings- og evidensbaseret sensitiveringsprogram, hvor man gennem arbejdet med 8 samspilstemaer får udviklet sin sensitivitet overfor andre, og dermed får forbedret sine relationskompetencer, og evne til at se og forstå andre på deres egne præmisser.  Styrkelse af den professionelle relationskompetence øger trivsel, læring og udvikling. ICDP viser vejen!

✔️ Jeg udbyder vejledningsforløb på skoler og i institutioner – individuelt eller for klasseteams

💡 Læs mere om ICDP her:

https://www.blivklog.dk/icdp-pa-barnets-praemisser/

https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-hvad-er-det/